Ochrana OU

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rádi bychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, a jak chráníme vaše soukromí.

Ochrana soukromí, a osobních údajů je pro společnost Auta Morava s.r.o., IČ: 06429394, DIČ: CZ06429394, sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná jako SPISOVÁ ZNAČKA: C 101826 vedená u Krajského soudu v Brně vedená u Krajského soudu v Brně vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Auta Morava“) hodně důležitá.
Auta Morava implementuje veškeré požadavky uložené zákonem, ale také se aktivně věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti – například tím, že vyčlenila osobu vybavenou dostatečnými kompetencemi k tomu, aby mohl ovlivňovat fungování nových i existujících služeb a nabídek tak, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany osobních údajů našich zákazníků.

Celou záležitost ohledně GDPR bere Auta Morava velmi vážně a snaží postupovat v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje Jméno příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a adresa pro doručování v listinné formě budou u Správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 563/1991.

Osobní údaje Adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce souvisejícím s účelem poskytování služeb, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi Správcem a Zákazníkem. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné tento smluvní vztah realizovat. Osobní údaje Adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo budou u Správce zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 2 roky.
Žádné osobní údaje nebudou předávány dalším příjemcům, pokud o to Zákazník výslovně nepožádá.

Zákazník má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, i právo na přenositelnost osobních údajů.

Zákazník má dále právo podat stížnost u dozorového orgánu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.